Dyrektorem szkoły jest osoba zarządzająca placówką edukacyjną. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie musi ona posiadać wykształcenia pedagogicznego. Funkcję zarządcy może pełnić menager bez stażu nauczycielskiego. W takim przypadku nadzór edukacyjny pełni wyznaczona przez dyrektora osoba posiadająca kwalifikację pedagogiczne.

Zadania dyrektora szkoły

Dyrektor pełni pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki. Najważniejszym jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczniom, jak i pracownikom podczas przebywania na terenie szkoły. Dyrektor powinien wszystkimi dostępnymi dla siebie środkami i metodami wspierać nauczycieli w realizacji ich zadań. Dodatkowo stwarzając odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć. Dbałość o wyposażenie sal, stan budynku, planowanie niezbędnych remontów i zakup pomocy naukowych. Dyrektor może wydawać decyzje i zarządzenia.

Co dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem

Zarządzeniem wprowadzane są regulaminy pracy, wynagradzania czy przeprowadzanych wycieczek szkolnych. W ramach zarządzenia rozstrzygane są także kwestie proceduralne i instrukcje. Komisja socjalna, kwalifikacyjna i rekrutacyjna również powoływane są do życia na mocy zarządzenia dyrektora placówki oświatowej. Przykładowe zarządzenia:
– w sprawie budżetu na rok bieżący
– inwentaryzacji środków trwałych
– funkcjonowania i kontroli zarządczej
– w sprawie wprowadzenia funkcjonowania dziennika elektronicznego
– obiegu dokumentacji
– regulamin nauczyciela dyżurnego
– regulamin stołówki
– regulamin korzystania z sali sportowej